Ogłoszenie archiwalne

Park Kultury w Bydgoszczy,

nowa instytucja kultury, która będzie zarządzała Młynami Rothera ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka do spraw programowych w wymiarze pełnego etatu

Czym będziesz się zajmował/zajmowała

Współtworzeniem programu Młynów Rothera, jednej z najważniejszych bydgoskich inwestycji ostatnich lat, poprzez koordynowanie prac związanych z tworzeniem oferty edukacyjnej Młynów Rothera.

Czego oczekujemy

Koniecznie:

– co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego,

– znajomości języka angielskiego.

Dodatkowo:

– doświadczenia zawodowego zdobytego przy realizacji projektów edukacyjnych (instytucje kultury, centra nauki, oświata, szkolnictwo wyższe, organizacje pozarządowe),

– znajomości trendów edukacyjnych.

Oferujemy

– wpływ na ustalanie zasad pracy i na program instytucji,

– wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych,

– wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji.

Jak będzie przebiegała rekrutacja

Na podstawie analizy zgłoszeń (życiorys oraz dwa zadania pisemne) zaprosimy wybrane osoby do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

  1. CV/życiorysu, zawierającego:

– informacje na temat posiadanego wykształcenia, zdobytych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej,

– oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

  1. Zadania rekrutacyjnego A

Opisz trzy projekty, z których jesteś dumny/dumna. Chodzi o projekty, które (współ)tworzyłeś/tworzyłaś. Masz na to do 3600 znaków ze spacjami.

  1. Zadania rekrutacyjnego B

Napisz, co możesz wnieść do instytucji i czego od niej oczekujesz. Masz na to do 1800 znaków ze spacjami.

Ofertę prześlij na adres e-mail: rekrutacja@parkkultury.bydgoszcz.pl w temacie wpisując: „Specjalista/Specjalistka do spraw programowych. Edukacja”

(Jeżeli przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, dokumenty możesz wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Adres: Starówka Office, ul. Długa 16, Bydgoszcz).

Nabór zgłoszeń trwa do 14 lutego, planowany termin zakończenia rekrutacji to 28 lutego.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla  kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury

  1. Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Park Kultury w Bydgoszczy ul. Mennica 10
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych mogą się Państwo bezpośrednio z Administratorem, e-mail: administrator@parkkultury.bydgoszcz.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi  Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  2. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez  12 miesięcy.

  1. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.