Ogłoszenie archiwalne

Park Kultury w Bydgoszczy,

nowa instytucja kultury, która będzie zarządzała Młynami Rothera ogłasza nabór na stanowisko:

Główny Księgowy/Główna Księgowa

w wymiarze pełnego etatu

Wymagania konieczne:

– spełnianie wymagań określonych w art. 54 ust 2 ustawy o finansach publicznych

– co najmniej roczne doświadczenie pracy na stanowisku Głównego Księgowego/Głównej Księgowej

– doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostce sektora finansów publicznych

Oczekiwania dodatkowe:

– doświadczenie pracy w instytucji kultury w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

– samodzielność i inicjatywa

Główne zadania:

– prowadzenie rachunkowości jednostki,

– wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

– dokonywanie wstępnej kontroli:

  1. a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

– przygotowywanie planów finansowych i sprawozdań finansowych jednostki,

– prowadzenia kadr i płac jednostki (do czasu zatrudnienia specjalisty/specjalistki ds. kadr i płac),

– organizacja Działu Finansowo-Księgowego Parku Kultury w Bydgoszczy.

Korzyści:

– współtworzenie instytucji, która będzie zarządzała Młynami Rothera, jedną z największych bydgoskich inwestycji ostatnich lat,

– zbudowanie od podstaw Działu Finansowo-Księgowego i kierowanie Działem Finansowo-Księgowym,

– wpływ na kształtowanie warunków organizacyjnych i standardów zarządzania instytucji,

– wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych,

– wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji.

Procedura naboru:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV zawierającego:

– informacje na temat posiadanego wykształcenia, zdobytych kwalifikacji, stażu pracy,

– oświadczenie o niekaralności,

– oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Oferty można przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@parkkultury.bydgoszcz.pl

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Nabór zgłoszeń trwa do 7 lutego, planowany termin zakończenia rekrutacji to 21 lutego.

Osoba wyłoniona w procesie rekrutacji przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązana do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 54 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla  kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury

  1. Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Park Kultury w Bydgoszczy ul. Mennica 10
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych mogą się Państwo bezpośrednio z Administratorem, e-mail: administrator@parkkultury.bydgoszcz.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi  Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie.

          Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  2. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez  12 miesięcy.

  1. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.